Договор за продажба на дялове в дружества

КОНСУЛЪТ има право да удостоверява подписи на договор за продажба на дялове в дружества, съгласно РЕШЕНИЕ ОТ 24.02.2012 Г. ПО Т. Д. № 3978/2011 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ – 17 с-в председателстван от съдия Десислава Добрева, като разгледа докладваното от съдията т. д. № 3978/2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 25 ЗТР, вр. с Глава ХХІ ГПК.
Образувано е по жалба на „С.Т.К.“ ЕООД, срещу отказ № 20110915230131/20.09.2011 г. на АВ – ТР.
В жалбата са изложени твърдения, че постановеният от АВ – ТР отказ е незаконосъобразен и се иска неговата отмяна. Излагат се съображения, че в съответствие с разпоредбата на чл. 81 и чл. 84 от ЗННД завеждащ консулската служба Г.В. е заверил подписите на К.З. и Д.Р. под договор за прехвърляне на дружествени дялове съобразно чл. 129 от ТЗ. Анализът на чл. 84 от ЗННД изключва нотариални удостоверявания на частни документи, представени от чужди или български граждани, които подлежат на вписване в Имотния регистър към Агенция по вписванията. Безспорно, договорът за прехвърляне на дружествени дялове не е сред тези документи, поради което подлежи на заверка от български консулски длъжностни лица в чужбина.
Съдът, като взе предвид твърденията на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, формира следните изводи:
Отказ № 20110915230131/20.09.2011 г. на АВ – ТР е мотивиран с факта, че със заявлението е представен договор за прехвърляне на дружествени дялове, който е заварен от завеждащ консулска служба на Посолство на РБ в А., Г. Съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗННД българските консулски длъжностни лица в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани. Предвид на това, че договорът за прехвърляне на дружествени дялове се вписва в търговския регистър, този начин на удостоверяване на подписите на страните е недопустим.
Съдът счита, че постановеният отказ № 20110915230131/20.09.2011 г. на АВ – ТР е незаконосъобразен.
Разпоредбата на чл. 84 ЗННД има предвид ограничаване удостоверителните функции на лицата, осъществяващи консулски функции, относно заверка съдържанието, подписите и датата документи, които подлежат на вписване в Имотния регистър, тъй като в Закона за собствеността и Правилникът за вписванията е предвидено, че определена категория документи се вписват, докато Законът за търговския регистър и Търговският закон предвиждат вписване на определени обстоятелства и обявяване на актове, но не и вписване на документи. Граматическото тълкуване на чл. 84 от ЗННД води недвусмислено до извод, че извършената заверка на подписи под договора за прехвърляне на дялове в „С.Т.КО“ ЕООД е в съответствие с предоставените от закона удостоверителни функции на длъжностното лице, изпълняващо длъжността завеждащ консулска служба на Посолство на РБ България в А., Г.
Отделно от изложеното, заявлението е подадено от оправомощено лице по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗТР /в редакцията, публикувана в бр. 50/2008 г. на ДВ/. Същото е придружено с документи, които са редовни от външна страна и доказват съществуването на заявените за вписване обстоятелства. Представена е декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и доказателства за платена държавна такса.
С тези мотиви съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба № 20110926170110 на „С.Т.К.“ ЕООД, ЕИК *********, с адрес за призоваване и съобщения гр. С., бул. „Д.Б.“ № ***, ет. *, офис *, отказ № 20110915230131/20.09.2011 г. на АВ – ТР.
УКАЗВА на длъжностното лице по вписванията при АВ – ТР да извърши вписване на обстоятелствата по заявление А4 вх. № 20110915230131 по партидата на „С.Т.К.“ ЕООД, ЕИК *********.
Решението е окончателно.