заверяване на подписи и съдържание по Търговски закон , съгласно Държавен вестник от 30.12.2016г.

Може ли консулът да удостоверява подписи и съдържание освен на пълномощни и на други документи?

Съгласно измененията в Държавен вестник от 30.12.2016г. на Търговски закон, ЗТРРЮЛНЦ и Закон за нотариусите и нотариалната дейност,

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО е задължително при:

  1. Договор за продажба на предприятие /чл.15 от ТЗ/
  2. Протокол с решение на Общо събрание на съдружници в ООД

А. При смяна на управител на дружество с ограничена отговорност

Б..При решения за увеличаване или намаляване на капитала

В.Приемане или изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дялове на нов член

Г. ПРИ вземането на решения за разпореждане с имоти на ООД.

Решенията на общите събрания на съдружниците в тези случаи са действителни САМО след нотариално удостоверяване на подписи и съдържание едновременно.

Според наличната съдебна практика краткият отговор на въпроса е да, консулът може да удостоверява подписи и съдържание на гореописаните документи.

Тъй като не може да бъде технически обезпечено изпълнението на изискванията на  чл.21 от Закона за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел,СЪВЕТЪТ ми е консулите да удостоверяват подписи само на декларация-образец от подпис/спесимен/,  както и да удостоверяват подписи и съдържание на  пълномощно, а упълномощеното лице в България да подписва всички други небоходими документи.

Ако решите да удостоверявате подписи и съдържание на всички  гореописани документи, МОЛЯ, изрично предупреждавайте клиентите, че НЕ можете да осигурите изпълнение на чл.21 от закона за търговския регистър и че е възможно длъжностите лица по регистрация да откажат вписване, защото няма да намерят документите в Информационната система по ЗННД.

Ако се продава предприятие с включен в него недвижим имот, консулът няма право да удостоверява подписи.

Ако консулът няма техническа възможност да прави проверки в Търговски регистър, в ЦРОЗ, и не може да се убеди дали продаваните дялове не са запорирани или продаваното предприятие не е заложено, тогава по-добре е да удостовери подпис и съдържание на пълномощно, а упълномощеното лице да подпише в България необходимите документи.

Когато съдружниците са повече от един и пред консул се явява само един от тях и до изясняване  на употребения от закона термин „едновременно“, пак е по-добре да удостоверите подписи и съдържание на пълномощно,ако е необходимо и удостоверяване на подпис на декларация-образец от подпис/спесимен/.

Не на последно място за клиентите е по-евтино да подпишат само пълномощно и да платят такса за едно удостоверяване на съдържание, а в България да се подпишат и удостоверяват от пълномощника останалите документи. Заверката на съдържание на документ при нотариус в България за една страница е 10 лева без ДДС или 12 лева с ДДС.