Заверка на подписи на брачен договор по заварени бракове

Консулите имат право да извършват удостоверявания на подписи на съпрузи по заварени бракове на брачни договори,като заверяват и съдържание, стига с договора да не уговорено прехвърляне на недвижими имоти. Ако са описани имоти, тогава брачният договор подлежи на вписване в Имотен регистър и консулът не може да извърши удостоверяване.
След като завери подписи и съдържание на брачния договор, консълът следва да издаде на съпрузите удостоверение до общината по сключването на брака в България. Удостоверението трябва да съдържа и следния текст: С настоящото ......имена на консула ...удостоверявам, че на дата............. пред мен като консул се явиха следните лица....................имена и ЕГН, ....които сключиха брачен договор с удостоверени подписи №...... и удостоверяване на съдържание №......................
Удостоверението се подписва само от консула, не се подписва от съпрузите.