Какви копия следва да се съхраняват в архива на консула?

Трябва ли консулът да съхранява копия на всички документи, които е удостоверил?

При удостоверяване на подписи и съдържание на пълномощни за разпореждане с имот, консулът следва да съхранява един оригинал от всяко заверено пълномощно със съдържание.

При удостоверяване на подписи и съдържание на други документи, в общия регистър на консула документите следва да се описват подробно.Така например ако се удостоверява подпис на декларация-съгласие на родител за пътуване на дете в чужбина, в регистъра на консула се записва примерно:“Деклараторът дава съгласие дъщера му……/имена/… ЕГН… да пътува в периода от ..01.06.2016г. до 01.07.2016г. до……../примерно Словакия /./град, държава, дестинация/……, придружено от майка си……./имена…ЕГН……“

Ако записът е по-кратък, тогава най-добре е при удостоверяване на подписи и преписи на други документи, консулът  да съхранява копия на документите.

По ЗННД консулът не е длъжен да съхранява копия на документи без удостоверено съдържание.