Надписването в щемпела е на български език

Когато консулът удостоверява подписи на чужди граждани, тъй като съгласно ГПК съдебният език е български език и съгласно изпълнение на изискването на чл.84 от ЗННД при удостоверяване на подписите в щемпела при удостоверяването на подписите имената на чуждите граждани се транскрибират/изписват на български език.