Нотариални регистри и книги

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Всеки нотариус води:

  • общ регистър;
  • азбучен указател;
  • регистър за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхраняване документи и книжа;
  • (доп. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 г.) книга, образувана от нотариалните и други актове и документи, които подлежат на вписване, както и от брачните договори по чл. 39 от Семейния кодекс;
  • книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
  • книга за нотариалните покани, протестите, констативните протоколи и преписите от документи с удостоверено съдържание;
  • разносна книга.

(2) Общият регистър по ал. 1, т. 1 и книгите по ал. 1, т. 6 и 7 се пазят 10 години, като при изтичането на срока подлежат на унищожаване след съгласуване със съответния държавен архив.
(3) Азбучният указател по ал. 1, т. 2, регистърът по ал. 1, т. 3 и книгите по ал. 1, т. 4 и 5 се пазят 100 години, като при изтичането на срока подлежат на предаване за постоянно съхраняване в съответния държавен архив.(
4) Справки по нотариалните дела се дават само на страните, на техните правоприемници, както и на представителите им по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.

Информационна система

Чл. 28б. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Към Нотариалната камара се създава информационна система, която съдържа база данни – част от служебния архив на нотариуса. Правото на достъп до информационната система и данните, които се въвеждат, се определят с наредбата по чл. 28, ал. 1.

Редно е всеки един отделен документ и всяко отделно удостоверяване да се записват на отделен ред. В регистъра НЕ може да има празни редове и празни страници.Страниците се номерират.
Нотариалните действия са:

  • заверка на подпис,
  • заверка на съдържание,
  • заверка на препис

Правилният запис в общия регистър би бил: заверка на подпис на пълномощно за разпореждане с имот , заверка на препис от …..диплома №…………..
В края на деня консулът подписва последен ред на регистъра и записва: „РЕГИСТЪРЪТ приключен за дата……Общо …..бр.удостоверявания. и се подписва”
КОРЕКЦИЯ в общия регистър и Корекция в удостоверен документ става САМО в присъствието на лицето, подписващо документа и корекцията се подписва от лицето и от консула.