Нотариално завещание

Закон за наследството

Чл. 24. (1) Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм., бр. 59 от 2007 г.) Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. Нотариусът отбелязва изпълнението на тия формалности в завещанието, като означава и мястото, и датата на съставянето му. След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. За съставяне на нотариалното завещание нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 578, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Ако завещателят не може да се подпише, той трябва да укаже причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на завещанието.

Акт за нотариално завещание

Статистика за 6 години в София е само едно завещание от консул във Валенсия. Може да са много рядко, но са непоправими. Важат след смъртта на лицето и ако има пропуски, са необратими и засягат сериозни имуществени и неимуществени интереси на клиентите.

чл.13 от Закона за наследството: Всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.

Чл.15 Две или повече лица НЕ МОГАТ да завещават с един и същ акт нито в полза едно на друго, нито в полза на трети лица!