Отговорност на нотариуса и консула и последици за лицата

1. Дисциплинарна отговорност
2. Имуществена отговорност
3. Нищожност и унищожаемост на последващи сделки, извършени с грешно удостоверени документи.
Нищожни нотариални удостоверявания  Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582 , 583 и чл. 589, ал. 2 .
ЧЛ.26 и чл.34 от Закона за задълженията и договорите