Отказ на непълнолетен или малолетен от наследство

Може ли лице под 18 години да подпише пред консул заявление за отказ от наследство?

Съгласно чл.130 ал.ІV от Семейния кодекс ОТКАЗ от наследство от ненавършило пълнолетие лице е НИЩОЖЕН. Консулът НЕ следва да удостоверява подписи на заявление /молба, декларация/, в която се заявява отказ от наследство.