оттегляне на пълномощно

При консула се явява упълномощителка, която желае да оттегли вече издадено, подписано и заверено пълномощно .

За да се приеме, че едно вече заверено пълномощно е оттеглено, основното, което изисква правната доктрина е упълномощеното лице да бъде надлежно уведомено, че това пълномощно е оттеглено. В специални случай /при търоговци, учредена прокура/ по Търговския закон тези отношения се еригстрират в търговски регистър и тогава оттеглянето ан рокурата пак се регистрира в търговски регистър. Във всички други случаи е важно да може да се докаже, че упълномощеното лице е уведомено, че пълномощията му са оттеглени.