Удостоверяване подпис на лице, което не говори български език

Трябва да има преводач

Чл. 582. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Когато някое от участващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат за нотариуса, той назначава преводач.

Кой не може да бъде преводач

Чл. 584. Не могат да бъдат свидетели, тълковници и преводачи:

1. недееспособните;

2. неграмотните на български език;

3. тези, които се намират с лицата по чл. 572 или с нотариуса в някое от посочените в чл. 575 отношения; тълковникът може да бъде роднина на участващо в производството лице;

4. лицата, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в акта;

5. слепите, глухите и немите;

6. работещите в нотариалната кантора лица и служителите в службата по вписванията.

Как се извършва

Преводачът подписва акта заедно лицето.

Чл. 585. (1) Свидетелите, тълковниците и преводачите дават обещание за истинността на това, което потвърждават пред нотариуса, съгласно чл. 170.

(2) Лицата по ал. 1 подписват акта.

Носят наказателна отговорност по чл.313 от НК за неверен превод.