Удостоверяване подпис на представляващ фондация, юридическо лице с нестопанска цел

Представят Ви съдебно решение или удостоверение за актуално състояние