Противоречащи на закона или добрите нрави

 чл.574 от ГПК

„Не могат да се извършват нотариални  действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.”

Консулът НЕ контролира текста на удостоверявания документ, например при удостоверяване на подпис на декларация по чл.264 от ДОПК НЕ проверява дали лицето има данъчни задължения, НО  консулът следва да прочете документа и да провери,  че текстът НЕ противоречи на закон или на морал, на добрите нрави.