Пълномощни за разпореждане с недвижим имот

Пълномощни за разпореждане с недвижим имот подписване, саморъчно изписване на пълните имена с описание на продаваем имот

Моля, при подписване на пълномощно за разпореждане с недвижим имот консулът да се увери ,че лицето прави разлика между видовете сделки.

Редовно се случва лице да дойде и да каже ИСКАМ ДА ДАРЯ срещу гледане.Няма такова правна форма.

Дарението е безвъзмездно, без да се изисква насреща гледане и издръжка.Полученото по дарение е лична собственост.
Нотариалният акт за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане или само срещу гледане е с други правни последици. /Вкл.СИО/

Често употребявайки думите „Искам да завещая“ хората влагат друг смисъл , например искат да дарят имота или обратно. Не правят разлика между дарение и завещание. Дарението се извършва във форма нотариален акт и считано от датата на нотариалния акт дареният става собстевник на имота.Обратно, при завещанието завещателят си остава собстевник на имуществото, а след смъртта му завещанието се обявява, вписва и чак тогава  лицето, в чиято полза е завещателното разпореждане придобива собственост.

Особено внимание следва да се обръща  при ипотеки като обезпечение на дълг на трето лице! Упълномощителят трябва да знае, че имотът му може да бъде продаде по искане на банката,ако дългът не се обслужва.

Заверява се подпис и съдържание.Щемпелите са поредни.