Такси

ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 11.01.2008 г., доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 23.04.2009 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 34 от 4.05.2010 г.

Раздел VI

Такси за нотариални удостоверявания

Чл. 15. За извършване на нотариални удостоверявания съгласно чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се събират следните такси:

№ по ред Вид на услугата Евро
1. Удостоверяване на подписа върху частен документ 15
2. Удостоверяване верността на преписи и
извлечения от документи и книжа:
а) за първата страница 10
б) за всяка следваща страница по 5
3. Удостоверяване на датата, съдържанието и
подписа на частен документ, който не подлежи
на вписване:
а) за първата страница 30
б) за всяка следваща страница по 15
4. За извършване на нотариално завещание 200

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Определените с тарифата такси се събират в левове на територията на Република България с изключение на таксите за визи.
(2) В чужбина таксите по тарифата се събират в евро, а при обективна невъзможност – в щатски долари или в местна валута, като размерът им се определя по официалния курс на Българската народна банка към еврото със закръгление към цяло число.
Чл. 2. (1) Таксите за консулско обслужване и за други административни услуги, извършвани от Министерството на външните работи в Република България, се събират в държавни таксови марки.
(2) Таксите за консулско обслужване, извършвано от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, се заплащат в брой или по банковата сметка на съответното дипломатическо или консулско представителство.
Чл. 3. (1) Таксите, преизчислени в щатски долари или в местна валута, се определят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства със заповед по образец, утвърден от министъра на външните работи. При промяна на курса на щатския долар или на местната валута към еврото своевременно се изменят размерите на дължимите държавни такси.
(2) Когато в приемащата държава има повече от едно дипломатическо или консулско представителство на Република България, държавните такси се събират в еднакъв размер и в една и съща валута.
Чл. 5. (1) Таксите се заплащат:
1. с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, както и когато консулските услуги се извършват извън консулските помещения, но в населеното място, в което е седалището на българското дипломатическо или консулско представителство;
2. със 100 на сто увеличение, когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението.
(2) Когато са налице „извънредни обстоятелства“ по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България или е налице държавен интерес, таксите за консулско обслужване извън приемното време, извън приемните помещения на консулската служба, както и в неработни дни на дипломатическото или консулското представителство се събират без увеличението по ал. 1, освен ако лицата са освободени от заплащане на такси по силата на българското законодателство, на правото на Общността или на международен договор.
(3) Извън случаите по ал. 2 ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да издаде писмена заповед за извършване на действия по консулско обслужване извън приемното време, в друго населено място в съответния консулски окръг или в неработни дни на дипломатическото или консулското представителство, при което таксите се заплащат с увеличение 100 на сто.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на таксите за визи.
Чл. 6. Освобождават се от такси:
1. местни и чуждестранни лица – на основание на българското законодателство, на правото на Общността или на международни договори, по които Република България е страна;
2. местни и чуждестранни лица – по решение на министъра на външните работи или на упълномощени от него длъжностни лица, в отделни случаи и при наличие на държавен интерес;
3. местни и чуждестранни лица – по предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България съгласувано с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи, в отделни случаи и при наличие на държавен интерес;
4. местни и чуждестранни лица – за издаване на удостоверителни документи за съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, предназначени за първична регистрация на събитията;
5. българските граждани – за преводи в системата на Министерството на външните работи на удостоверителни документи за съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, предназначени за първична регистрация на събитията;
6. компетентните органи на съдебната власт – за преводи, заверки и обработка в системата на Министерството на външните работи на съдебни поръчки по наказателни дела от общ характер;
7. чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 6-годишна възраст – при приемане и обработка на заявления за визи;
8. (нова – ДВ, бр. 34 от 2010 г.) лица, които са подали заявление за издаване на виза по чл. 9, ал. 1 и попадат в една от следните категории:
а) ученици, студенти, следдипломни специализанти и придружаващите ги преподаватели и предприемат пътуването с учебна или образователна цел;
б) научни работници от трети държави, пътуващи с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 септември 2005 г. за улесняване издаването от страна на държавите членки на визи по единен образец за краткосрочен престой на изследователи от трети страни, които пътуват в Общността с цел извършване на научни изследвания;
в) представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
9. (нова – ДВ, бр. 34 от 2010 г.) чуждите граждани, подали писмено заявление в съответното задгранично представителство на Република България за анулиране на валидна виза – по отношение на подаването и обработката на заявлението.