Удостоверяване на подпис

Представяне на частен документ за удостоверяване на подпис

Чл. 589. (1) Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да бъде удостоверена датата на неговото представяне пред нотариуса или неговото съдържание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи. Когато документът ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред нотариуса да изпишат пълното си име и положат подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпишат пълното си име и потвърдят подписа. При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл. 578, ал. 4 и 5 , чл. 579, ал. 2 и чл. 582 – 585 .

Чл.578ал.4 ГПК изисква лицето ДА СЕ ЯВИ лично

Чл.578 ал.5 ГПК изисква лицето ДА представи валиден документ за самоличност И ДА СА ПЪЛНОЛЕТНИ

Чл.579 ал.2 ГПК урежда хипотезата на удостоверяване на подпис на лице, което е неграмотно или недъгаво
ЗА ОТПЕЧАТЪК ОТ ПАЛЕЦ И ДА СЕ ОПИШЕ ПОДРОБНО ПРИЧИНАТА Ако не може отпечатък от палец на дясна ръка, да се запише отпечатък от кой пръст и защо!

ЧЛ.189 ГПК ал.1 Частен документ, издаден от неграмотен, трябва да носи вместо подпис отпечатък на десния му палец и да бъде приподписан от двама свидетели.Ако отпечатъкът на десния палец не може да бъде сложен, в документа трябва да се отбележи причината за това, както и с кой друг пръст е сложен отпечатъкът.

Ал.2 Частен документ, издаден от сляп, но грамотен, трябва да бъде приподписан от двама свидетели.
За всяка особеност в документа следва да се направи допълнителна БЕЛЕЖКА, изписване с отбелязавне на обстоятелствата.

ОБОБЩЕНИЕ

ЗАВЕРКИТЕ СА присъствени и лични.

ПЪРВО трябва да се провери САМОЛИЧНОСТТ! Дали този, който се явява е, този, който твърди, че е ! Сверявате личната карта с изображението и лицето на този пред вас. Ако имате съмнения или смятате, че има промяна, ДЕЛИТЕ снимката на три части / Само очи, само нос, само уста/.

След това се установя разговор с лицето, за да се провери, ЧЕ Е АДЕКВАТНО! Задават се въпроси, можете да го накарате да прочете част от текста.

КОНСУЛЪТ проверява и се убеждава, ЧЕ ЛИЦЕТО подписва ПО СВОЯ ВОЛЯ, БЕЗ НАСИЛИЕ, БЕЗ ЧУЖДО влияние, физически, психически тормоз. Внимава СЕ за белези от насилие или ЗА ПЛАШЛИВОСТ на човека.

Ако е необходимо, лицето се поканва в отделно помещение или се молят придружителите му да напуснат, за да може консулът да се убеди в свободната воля и че не се намесват трети лица в разговора!

Подписването и изписването на имената следва да е лично пред консула. Не може имената до се изпишат от друго, придружаващо лице. Особено внимание следва да се обръща, когато лицето се явява с придружители и с цел улеснение те изписват имената вместо молителя.

Не може заверката да я направи един генерален консул в един град и да я изпрати да се подпечата и подпише от консул в друг град!

Не може КОНСУЛЪТ да не вижда лично лицата.

Служителите в консулството МОГАТ да помогнат работата, технически да сверят данни например ЕГН, имена, номера и данни по документите за самоличност, да проверят, че се представят два оригинала на пълномощно за разпореждане/придобиване на имот, НО самото удостоверяване ИЗИСКВА КОНСУЛЪТ да РАЗГОВАРЯ С ЛИЦЕТО, ЧИЙТО ПОДПИС УДОСТОВЕРЯВА изисква негова преценка, че лицето е адекватно, включително дали е запознато с текста на документа, който е дошло да подпише. ЛИЦЕТО следва да потвърди какъв точно документ подписва /не само да каже да или да кимне с глава/.

Усложнения:

Ако лицето не може да се подпише или да си изпише пълните имена, поради травма, шиниране, липса на крайник или инсулт, същото поставя отпечатък от палец и се прави изрична бележка от коя ръка и каква точно е причината за поставяне на отпечатък /не е достатъчно да се каже само „заболяване”, трябва да се посочи и какво /например конкретна болест, диагноза, травма, т.н./