Удостоверяване на препис от документ

Чл. 591. (1) При удостоверяване верността на препис от представени на нотариуса документи той е длъжен да сравни преписа с първообраза и да отрази в удостоверяването от кого е бил представен документът, от който е снет преписът, а също така дали преписът е снет от оригиналния документ или от друг препис и дали не е имало в тях зачерквания, добавки, поправки и други особености.

(2) В случая по ал. 1 се прилагат съответно чл. 589, ал. 1 и чл. 590 .

Проверка на автентичността на документ.

Ако е диплома, внимавате са съответните водни знаци и детайли.
Ако пише, че е диплома от СУ, трябва печатът да е на СУ.
До снимката на лицето по дипломата, ТРЯБВА ДА е изписан негов ПОДПИС. Ако няма негов подпис, няма да му свърши работа.

Препис-извлечение  на части от документ, не на целия документ.

Изрично се записват страниците, които са удостоверени като преписи
Скрепяване на преписа на две места с два печата