Удостоверяване на съдържание

Чл. 590. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580 , доколкото няма особени правила.
(2) За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания. При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа. След удостоверяването преписът, надлежно заверен, се подрежда в специална книга.
(3) След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили.
(4) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.)

При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3 . След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя.
Един оригинал остава в деловодството на консула и се подвързва в книга.

За да удостоверите съдържание, ПРЕДИ ТОВА трябва да е удостоверен препис или подпис на лицето.

В практиката ми като нотариус от години се случва с цел защита на авторски права да удостоверявам подпис и съдържание на различни сценарии, ноти, програми, софтуерни кодове и други. Така се доказва достоверност на съдържанието към определена дата при евентуални спорове.