Декларации по чл.264 от ДОПК и по чл.25 от ЗННД

Подписват се само лично, не може упълномощено лице
Саморъчно изписване на пълните имена.

Моля, когато удостоверявате подписи на такава декларация в последните дни на календарната година, предупреждавайте клиентите, че ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ ВАЖИ за следващата календарна година и ако предвиждат сделката да се извърши следващата година, да направят удостоверяването в следващата година.