Деловодство

19.03.2014 Нотариални регистри и книги

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Всеки нотариус води: общ регистър; азбучен указател; регистър за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за съхраняване документи и книжа; (доп. – ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 1.10.2009 […]