Въпроси и отговори

22.02.2018 оттегляне на пълномощно

За да се приеме, че едно вече заверено пълномощно е оттеглено, основното, което изисква правната доктрина е упълномощеното лице да бъде надлежно уведомено, че това пълномощно е оттеглено. В специални случай /при търоговци, учредена прокура/ по Търговския закон тези отношения се еригстрират в търговски регистър и тогава оттеглянето ан рокурата пак се регистрира в търговски […]

09.01.2017 заверяване на подписи и съдържание по Търговски закон , съгласно Държавен вестник от 30.12.2016г.

Съгласно измененията в Държавен вестник от 30.12.2016г. на Търговски закон, ЗТРРЮЛНЦ и Закон за нотариусите и нотариалната дейност, НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО е задължително при: Договор за продажба на предприятие /чл.15 от ТЗ/ Протокол с решение на Общо събрание на съдружници в ООД А. При смяна на управител на дружество с ограничена […]

25.05.2016 Отказ от наследство

Консулът може да удостоверява подписи на заявление за отказ от наследство. Тези заявления се отправят до районния съд по мястото на откриване на наследството И СЕ ВПИСВАТ от съдията в особена за това книга, съгласно чл.52 от Закона за наслеството.