Права и отговорности

19.03.2014 Отвод на консула

Чл. 575. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия, когато страна в нотариалното производство или участващо в него лице са самият нотариус, неговият съпруг или лицето, с което живее във фактическо съпружеско съжителство, роднините му по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до първа степен, а така също […]

19.03.2014 Отговорност на нотариуса и консула и последици за лицата

1. Дисциплинарна отговорност 2. Имуществена отговорност 3. Нищожност и унищожаемост на последващи сделки, извършени с грешно удостоверени документи. Нищожни нотариални удостоверявания  Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото […]

19.03.2014 Нарушена поредност на номерата

Нарушена поредност на номерата при щемпели за подпис и за съдържание. Едновременно значи веднага едно след друго, без заверка на междинни декларации и други документи . Първо се удостоверява подпис и след това съдържание.