Непозволени действия

19.03.2014 Отвод на консула

Чл. 575. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия, когато страна в нотариалното производство или участващо в него лице са самият нотариус, неговият съпруг или лицето, с което живее във фактическо съпружеско съжителство, роднините му по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до първа степен, а така също […]

19.03.2014 Нарушена поредност на номерата

Нарушена поредност на номерата при щемпели за подпис и за съдържание. Едновременно значи веднага едно след друго, без заверка на междинни декларации и други документи . Първо се удостоверява подпис и след това съдържание.

19.03.2014 Противоречащи на закона или добрите нрави

 чл.574 от ГПК „Не могат да се извършват нотариални  действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.” Консулът НЕ контролира текста на удостоверявания документ, например при удостоверяване на подпис на декларация по чл.264 от ДОПК НЕ проверява дали лицето има данъчни задължения, НО  консулът следва да прочете документа и […]