Правна уредба

19.03.2014 Такси

ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 11.01.2008 г., доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 23.04.2009 г., изм. […]

19.03.2014 Акт за морски протест КТМ

Заявление Чл. 347. (1) Когато през време на плаване или престой с кораба е произлязло произшествие, което може да даде основание за предявяване претенции срещу корабопритежателя, капитанът е длъжен по установения ред да направи заявление за съставяне на морски протест. (2) Заявлението за съставяне на морски протест трябва да съдържа описание на фактите на произшествието […]

19.03.2014 ЗННД Чл. 84.

ЗННД Чл. 84. (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм., бр. 87 от 2010 г.) (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат: 1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат […]