Особености на лицата

19.03.2014 Удостоверяване подпис на лице без валиден документ за самоличност

На лице без валиден документ за самоличност с двама свидетели-декларатори Чл.578 ал.V от ГПК Чл. 578.  (4) Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса, който, преди да издаде акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица. (5) Самоличността на непознатите […]

19.03.2014 Удостоверяване подпис на лице, което не говори български език

Трябва да има преводач Чл. 582. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Когато някое от участващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат за нотариуса, той назначава преводач. Кой не може да бъде преводач Чл. 584. Не могат да бъдат свидетели, тълковници […]