Удостоверявания по видове

19.03.2014 Декларации по чл.264 от ДОПК и по чл.25 от ЗННД

Подписват се само лично, не може упълномощено лице Саморъчно изписване на пълните имена. Моля, когато удостоверявате подписи на такава декларация в последните дни на календарната година, предупреждавайте клиентите, че ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ ВАЖИ за следващата календарна година и ако предвиждат сделката да се извърши следващата година, да направят удостоверяването в следващата година.

19.03.2014 Пълномощни за разпореждане с недвижим имот

Пълномощни за разпореждане с недвижим имот подписване, саморъчно изписване на пълните имена с описание на продаваем имот Моля, при подписване на пълномощно за разпореждане с недвижим имот консулът да се увери ,че лицето прави разлика между видовете сделки. Редовно се случва лице да дойде и да каже ИСКАМ ДА ДАРЯ срещу гледане.Няма такова правна форма. […]

19.03.2014 Нотариално завещание

Закон за наследството Чл. 24. (1) Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели. (2) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм., бр. 59 от 2007 г.) Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на […]

19.03.2014 Удостоверяване на препис от документ

Чл. 591. (1) При удостоверяване верността на препис от представени на нотариуса документи той е длъжен да сравни преписа с първообраза и да отрази в удостоверяването от кого е бил представен документът, от който е снет преписът, а също така дали преписът е снет от оригиналния документ или от друг препис и дали не е […]