25.05.2016 Отказ на непълнолетен или малолетен от наследство

Съгласно чл.130 ал.ІV от Семейния кодекс ОТКАЗ от наследство от ненавършило пълнолетие лице е НИЩОЖЕН. Консулът НЕ следва да удостоверява подписи на заявление /молба, декларация/, в която се заявява отказ от наследство.

25.05.2016 Какви копия следва да се съхраняват в архива на консула?

При удостоверяване на подписи и съдържание на пълномощни за разпореждане с имот, консулът следва да съхранява един оригинал от всяко заверено пълномощно със съдържание. При удостоверяване на подписи и съдържание на други документи, в общия регистър на консула документите следва да се описват подробно.Така например ако се удостоверява подпис на декларация-съгласие на родител за пътуване […]

17.05.2016 Номерация на удостоверено съдържание

При заверка на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот, първо с пореден номер се поставя щемпел за удостоверяване на подпис, например №0017.След това се поставя щемпел за съдържание със следващ пореден номер №0018.Между двата номера НЕ може да се записват други документи и заверки. В щемпела за съдържание е оставено място за […]

05.05.2016 Декларация-съгласие за пътуване на дете извън България

Консулите могат да удостоверяват подписи на един или на двамата родители върху декларация-съгласие за пътуване на дете извън България. За да се провери и удостовери качеството на родител е необходимо да се представи и удостоверение за раждане на детето.