05.05.2016 Преписи от актове за раждане по Закона за гражданската регистрация

Чл. 88б. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) (1) Длъжностното лице по гражданското състояние от всяка общинска администрация, както и консулското длъжностно лице в чужбина, може да издава дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни […]

05.05.2016 Молба за заличаване на ипотека

Консулът няма право да удостоверява подпис на молба до съдия по вписавнията за заличаване на ипотека, защото молбата е от документите, подлежащи на вписване в Имотен регистър.         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Номер 173 Година 2014, 17.01. Град Бургас БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД На седемнадесети януари, […]

05.05.2016 Декларация за припознаване на дете

Консулът има право да удосотверява подпис Локално търсене Решение № 50 от 8.01.2016 г. на РС – Варна по гр. д. № 8005/2015 г. Данни за делото Съд:    Районен съд – Варна Вид на делото:    Гражданско дело Номер на делото:    8005 Година:    2015 Съдебен състав / Съдия:    XXX състав, ДИАНА К. СТОЯНОВА Данни за акта […]